pravni sluzby1

Občanské právo
 
Poskytujeme právní služby ve všech oblastech občanského práva, jako je např. ochrana vlastnického práva, právo nemovitostí, závazkové právo (příprava, vyjednávání a připomínkování smluv, např. o dílo, kupních, o zápůjčce, nájemních, zástavních, o věcných břemenech, předkupních, budoucích a dědické právo). Zvláště se zaměřujeme na uplatňování práv na náhradu škody na zdraví a nemajetkové újmy a na náhradu škody a nemajetkové újmy vůči státu způsobené nesprávným výkonem veřejné moci.
 
 

Rodinné právo

Poskytujeme právní služby při řešení rozvodů, vypořádání společného jmění manželů, styku rodičů s dětmi, spory o výživné nebo určování a popírání otcovství.



Obchodní právo

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech korporátního práva, jako je např. založení obchodní společnosti, změna zápisu v obchodním rejstříku, příprava veškerých rozhodnutí valné hromady nebo statutárních orgánů obchodní společnosti a zastupování v řízeních, která s výše uvedeným souvisí; dále příprava a revize smluv o převodu podílů v obchodních společnostech, smluv o prodeji akcií a jiných smluv o nabytí účastí v obchodních korporacích. Dále jsme schopni zajistit právní pomoc při vyřizování veškeré smluvní agendy při podnikatelské činnosti.

 

 

 

pravni sluzby3 

Trestní právo

Poskytujeme komplexní obhajobu v trestním řízení, a to ve všech jeho stupních (přípravné řízení, včetně zkráceného přípravného řízení, řízení před soudem – hlavní líčení, odvolání, dovolání k nejvyššímu soudu, obnova řízení, ústavní stížnost). Zastupujeme poškozené při uplatňování nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy v adhezním řízení, poskytujeme i právní služby při výkonu trestu (žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, žádost o podmíněné upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti jako např. zákazu řízení motorových vozidel).
 
 

 

 

 

Pracovní právopravni slluzby2

Poskytujeme komplexní právní služby v pracovněprávních vztazích, jako je např. příprava pracovních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr, skončení pracovního poměru, odměny z pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích, uplatnění nároků na náhradu škody při pracovních úrazech, zastupujeme zaměstnance i zaměstnavatele v pracovněprávních sporech.
 

Správní právo

Poskytujeme právní služby ve většině oblastí správního práva se zaměřením na zastupování v řízení o přestupcích a v územním nebo stavebním řízení. Dále zastupujeme klienty ve věcech žalob ve správním soudnictví.